ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด ข่าวประชาสัมพันธ์ : 📌 ชอ.สธ.ขอเชิญสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกและสหกรณ์ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดการเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ด้วยวิธี Online และการลงทุนของสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพันธุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 📌
     
     
     
     
     
     
     
     

            ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดการเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ด้วยวิธี Online และการลงทุนของสหกรณ์
            ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก เฉพาะกิจ ครั้งที่ 3 / 2562
           ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 1 /2562
            ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ ครั้งที่ 2 / 2562
           ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 1 /2561


Pineapple Copyright ® 2018 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด.

49  ซอย งามวงศ์วาน 6 แยก 19  ตำบลบางเขน   อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี   11000

  โทร 02 195 9260 , 084 971 9379   แฟ็กซ์ 02 195 9260   อีเมล tccloph@hotmail.com