ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด ข่าวประชาสัมพันธ์ : อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ ครั้งที่ 1/2562 เงินกู้ระยะกลาง 13-60 เดือน 3.85% ต่อปี และเงินกู้ระยะยาว 61-100 เดือน 4.00% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ เฉพาะกิจ ครั้งที่ 2/2562 ดอกเบี้ยสูงสุด 3.60% ต่อปี / ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้น สำหรับสมาชิกใหม่ ปี พ.ศ. 2562 / อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ 30 วัน ดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปี /
     
     
     
     
     
     

            ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ ครั้งที่ 1 / 2562
            ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก เฉพาะกิจ ครั้งที่ 2 / 2562
           ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 1 /2561
            ภาพบรรยากาศ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562


Pineapple Copyright ® 2018 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด.

49  ซอย งามวงศ์วาน 6 แยก 19  ตำบลบางเขน   อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี   11000

  โทร 02 195 9260 , 084 971 9379   แฟ็กซ์ 02 195 9260   อีเมล tccloph@hotmail.com