หน้าแรก

ประวัติการจัดตั้ง

ข้อบังคับชุมนุม

กิจกรรม

ติดต่อเรา

คณะกรรมการ
ผลการดำเนินงาน
สมาชิกของเรา
พ.ร.บ.สหกรณ

Link

  หลักเกณฑ์การสมัคร  
  ใบสมัครสมาชิก  

Download Font

สารบรรณไทยที่นี่

 

 

 

 

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์

เรื่อง การบริหารหนี้อย่างเป็นสุข

รายละเอียดกดทีนี่

หนังสือเชิญ

 

ประวัติการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำกัด
พ.ศ. 2553

ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยจำกัด
เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552   ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้ข้อบังคับฉบับนี้เป็น
ข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ซึ่ง นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว  มีความดังนี้ .....อ่านต่อกดที่นี่

ประกาศ
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557

รายละเอียดกดที่นี่


ประกาศ

เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ฉบับที่ ๔/๒๕๕๘

กดดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศ

เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้

ฉบับที่ ๔/๒๕๕๘

กดดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศ

เรื่อง อัคราดอกเบี้ยต้๋วสัญญาใช้เงิน

ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘

กดดูรายละเอียดที่นี่

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

บัญชีเลขที่ 142-0-10367-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

Copyright ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด เลขที่  88/7  หมู่  4 ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000