📌 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563🏢 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ (ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 📌 New! ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากฉบับที่ 4/2563 เงินฝากประจำระยะสั้น ดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปี 📌 ระเบียบ ชอ.สธ. ว่าด้วยการถือหุ้น สำหรับสมาชิกในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ พ.ศ.2563
     
     
     
     

           ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
           ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 4/2563
            ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ ครั้งที่ 2 / 2562
           ประกาศ : ระเบียบ ชอ.สธ. ว่าด้วยการถือหุ้นสำหรับสมาชิกในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ พ.ศ.2563
            ประชาสัมพันธ์ : การจัดการเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ด้วยวิธี Online


Pineapple Copyright ® 2018 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด.

49  ซอย งามวงศ์วาน 6 แยก 19  ตำบลบางเขน   อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี   11000

  โทร 02 195 9260 , 084 971 9379   แฟ็กซ์ 02 195 9260   อีเมล tccloph@hotmail.com