📌 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 5/2563 ฝากประจำระยะสั้น ดอกเบี้ยสูงสุด 2.45% 📌 ระเบียบ ชอ.สธ. ว่าด้วยการถือหุ้น สำหรับสมาชิกในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ พ.ศ.2563
     
     
     
     

           ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 5/2563
            ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ ครั้งที่ 2 / 2562
           ประกาศ : ระเบียบ ชอ.สธ. ว่าด้วยการถือหุ้นสำหรับสมาชิกในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ พ.ศ.2563


Pineapple Copyright ® 2018 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด.

49  ซอย งามวงศ์วาน 6 แยก 19  ตำบลบางเขน   อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี   11000

  โทร 02 195 9260 , 084 971 9379   แฟ็กซ์ 02 195 9260   อีเมล tccloph@hotmail.com