หน้าแรก

ประวัติการจัดตั้ง

ข้อบังคับชุมนุม

กิจกรรม

ติดต่อเรา

คณะกรรมการ
ผลการดำเนินงาน
สมาชิกของเรา
พ.ร.บ.สหกรณ

Link

  หลักเกณฑ์การสมัคร  
  ใบสมัครสมาชิก  
 
จุลสาร ชอสธ
 

Download Font

สารบรรณไทยที่นี่

 

 

 

 

 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555

งบดุล 2554

ประมวลภาพประทับใจวันประชุมใหญ่

ประวัติการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำกัด
พ.ศ. 2553

ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยจำกัด
เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552   ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้ข้อบังคับฉบับนี้เป็น
ข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ซึ่ง นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว  มีความดังนี้ .....อ่านต่อกดที่นี่

ประกาศ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำกัด
ฉบับที่ 1 / 2557

เรื่อง   การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
รายละเอียดกดที่นี่

ประกาศ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำกัด
ฉบับที่ 1 / 2557

เรื่อง   การรับเงินฝากประจำเฉพาะกิจ
รายละเอียดกดที่นี่

ประกาศ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำกัด

ขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต้นสังกัดเป็นหน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุขเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

รายละเอียด และใบสมัครกดที่นี่

ประกาศ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำกัด
ฉบับที่ 1 / 2557

เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้

รายละเอียดกดที่นี่

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

บัญชีเลขที่ 142-0-10367-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

 

Copyright ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด เลขที่  88/7  หมู่  4 ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000