หน้าแรก

ประวัติการจัดตั้ง

ข้อบังคับชุมนุม

กิจกรรม

ติดต่อเรา

คณะกรรมการ
ผลการดำเนินงาน
สมาชิกของเรา
พ.ร.บ.สหกรณ

Link

  หลักเกณฑ์การสมัคร  
  ใบสมัครสมาชิก  
 
จุลสาร ชอสธ
 

Download Font

สารบรรณไทยที่นี่

 

 

 

 

 

เชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557

ณ ห้องพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

(อาคารจอดรถยนต์) โรงพยาบาลราชวิถี (รายละเอียด)


การประชุมใหญ่สามัญประจำปีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัทย์สาธารณสุขไทย จำกัด ยังคงใช้หมายกำหนดการเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ประวัติการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำกัด
พ.ศ. 2553

ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยจำกัด
เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552   ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้ข้อบังคับฉบับนี้เป็น
ข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ซึ่ง นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว  มีความดังนี้ .....อ่านต่อกดที่นี่

ประกาศ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำกัด
ฉบับที่ 1 / 2557

เรื่อง   การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
รายละเอียดกดที่นี่

ประกาศ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำกัด
ฉบับที่ 1 / 2557

เรื่อง   การรับเงินฝากประจำเฉพาะกิจ
รายละเอียดกดที่นี่

ประกาศ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำกัด

ขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต้นสังกัดเป็นหน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุขเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

รายละเอียด และใบสมัครกดที่นี่

ประกาศ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำกัด
ฉบับที่ 1 / 2557

เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้

รายละเอียดกดที่นี่

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

บัญชีเลขที่ 142-0-10367-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

 

Copyright ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด เลขที่  88/7  หมู่  4 ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000