พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

โดยมีรายละเอียดดังนี้


พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2553

โดยมีรายละเอียดดังนี้


ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด


ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด พ.ศ. 2553 ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้ข้อบังคับฉบับนี้เป็นข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด พ.ศ. 2553” ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน

โดยมีรายละเอียดดังนี้


ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด


ระเบียบการรับเงินฝากประจำ พ.ศ.2553 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบการรับเงินฝากประจำแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบการรับเงินฝากเผื่อเรียก พ.ศ.2553 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2553ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2553 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ.2553 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2553 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

โดยมีรายละเอียดดังนี้