งบแสดงฐานะการเงิน ชอ.สธ.ประจำปี 2561
งบแสดงฐานะการเงิน ชอ.สธ.ประจำปี 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ชอ.สธ.ประจำปี 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ชอ.สธ.ประจำปี 2558