ประวัติการก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด


ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๕ สหกรณ์ ประกอบด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

มีความประสงค์จะจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีรายละเอียดดังนี้